KORPORATİZM

  Kategori: Bloq / Siyasət Tarih: 9-04-2017, 02:27
  XVIII-XIX əsr fəlsəfələri bəşər övladının öz yaşamına və dünyanın oturuşmuş quruluşuna müxalif
  düşüncələrini formalaşdırmış,

  KORPORATİZM


  bu dövrdən insanların düşüncə tərzində misli görülməmiş inqilab baş
  vermişdir. Tezliklə böyük ölçülü reformalar həyata keçmiş, yeni ideologiyalar,iqtisadi sistemlər
  meydana gəlmişdir. Belə tarixi dövrdə ilk olaraq liberalizm bir ideologiya kimi təşəkkül tapır. Həm
  sosial, həm də iqtisadi anlamda fərdiyyətçiliyə söykənən bu ideologiya zamanla özünə əks qütbdə
  yer alan digər ideologiyaların yaranmasına səbəb olur. Bu ideologiyalardan biri də korporatizm idi.
  Korporatizm XIX əsrin sonlarında yaranıb və qısa zaman ərzində liberalizm və marksist sosializmə
  qarşı alternativ ideologiya-üçüncü yol kimliyini qazınıb. İngiliscədəki "corpus" sözündən əmələ
  gələn korporatizm sözünün hərfi mənası "birlik"dir.
  Korporatizm, liberal bazar iqtisadiyyatı şəraitində, kapitalizmin axsayan cəhətlərinə düzəliş
  verilməsi və yaratdığı problemləri minimuma endirmək, yaxud tamamilə aradan götürmək üçün
  əmək qüvvəsi (işçilər) ilə kapitalistlər arasında könüllü bir iş birliyinə əsaslanan iqtisadi sistem kimi
  qeyd edilə bilər. 1881-ci ildə korporatizmlə bağlı araşdırma aparan sosioloq və iqtisadçılardan ibarət
  elmi-tədqiqat qrupu yekunda ona bu cür tərif vermişdir: "Korporatizm dövlətin və xalqın ortaqlığına
  söykənən, işçi qüvvəsi və sərmayəyə nəzarət edə bilməsi və yönləndirə bilməsi üçün insanları sosial
  funksiyalarına görə qruplaşdıran düşüncə sistemidir"
  Korporatizmi daha yaxşı anlamaq üçün korporatizmin əsas ünsürü olan gildiyalarının tarixi
  inkişafına, hansı şəraitdə ortaya çıxdığına, zaman içərisində necə bir hal aldığına və sənayeləşmə
  dövründəki mövqeyinə diqqət yetirməyimiz gərəkir:
  Gildiyaların müəyyən çalarlarına qədim Roma imperiyasında da, hətta müasir dönəmimizdə də rast
  gəlmək mümkün olsa da, gildiya anlayışının mahiyyətinə tam varmaq üçün orta əsrlərdəki gildiya
  sistemini nəzərdən keçirmək gərəkir:
  Orta əsrlərdə gildiyaların əsas məqsədi eyni peşə üzrə çalışan şəxsləri bir dam altında toplayaraq
  həmrəylik yaratmaqdan ibarət olub. Qiymətlərin tənzimlənməsi, xammalın təhcizatı, istehsal
  normalarının və standartlarının müəyyənləşdirilməsi və istehlakçının, güclü rəqabət mühiti
  şəraitində istehsalçının qorunması gildiyaların səlahiyyətində və nəzarətində idi. Onu da qeyd etmək
  yerinə düşərdi ki, bu gildiyalar təkcə iqtisadi sferada yox, eyni zamanda sosial sferada da həmrəyliyə
  əsaslanıb. Belə ki, gildiyaya üzv olanlardan toplanan ianələr ilə peşə (məslək) qruplarındakı
  imkansızlara, ehtiyacı olanlara köməklik edilirdi. Bundan başqa, bu gildiyalar təkcə özləri ilə
  yetinməyib, əhalinin kasıb təbəqəsinin də müəyyən sosial ehtiyaclarını qarşılayır, yerli idarəetmə
  orqanları və hökumət ilə əlaqədə olub, gildiya üzvlərinin problemlərini həll etməsi ilə bağlı bu
  orqanları xəbərdar və təşviq edirdi. Qısaca desək, dövlət ilə toplum arasında əlaqə
  mexanizmi rolunu oynayırdı.
  Göründüyü kimi, bəhs etdiyimiz dövrdə gildiyalar cəmiyyətdə və dövlətin idarəedilməsində kifayət
  qədər samballı mövqeyə malik olub. Lakin feodalizmin çöküşündən sonra sənayeləşmə ilə bərabər
  inkişaf edən kapitalizm, azad ticarət ilə iqtisadiyyatın qlobal xarakter alması, fabrik və zavodların
  istehsalı əllərinə keçirməsi gildiyaların mövqeyinə ciddi zərbə vurdu. Beləliklə, getdikcə dərinləşən
  sənayeləşmə dövründə gidliyalar ikinci yaxud "N"-ci plana atıldı. Kapitalistlərlə gildiyalar arasında
  gedən uzun mübarizədən sonra kapitalistlər qalib gəldi və gildiya sistemi süquta uğradı. Əvvəllər
  gildiyaların tərkibində birlikdə çalışan eyni peşə sahibləri, pərəm-pərəm düşmüş və
  kapitalistlərin fabrik-zavodlarında səlahiyyətləri, hüquqları məhdudlaşdırılmış siravi muzdlu işçiyə
  çevrildilər.

  KORPORATİZM


  Liberalizm iqtisadi anlamda-bazara giriş və çıxışın sərbəst olduğu və Adam Smitin "görünməz əl"
  adlandırdığı məfhum sayəsində özü-özünü tənzimləyən iqtisadi sistemdir. Bu sistemdə dövlətin
  vəzifəsi bu bazar mexanizmini qorumaq, eyni zamanda maksimum formada bazara müdaxilə
  etməməkdən ibarətdir. Liberalizmin insana və topluma münasibətində də bu vecsizlik
  önplandadır. Liberalizm atomistikdir və fərdiyyətçiliyə əsaslanır. Liberal düşüncə tərzində: "Fərdin
  öz qabiliyyət və bacarığına uyğun bir həyat yaşamalıdır" inancı var. Liberal iqtisadi sistemdə
  individiumun maddi rifahını bacardığı formada təmin edə bilməsi öz üzərinə düşür və dövlətin
  iqtisadi (ondan törəyən sosial problemlərə) sferaya müdaxilə etməsi məqbul sayılmır. (Yəni, birinin
  istedadı, bacarığı, yüksək savadı yoxdursa, demək, bu onun öz günahıdır və ömrünün sonunacan kasıb
  yaşamağa məhkumdur.)
  Liberalizmin kök atdığı bir dövrdə ona qarşı sosialist düşüncələr geniş vüsət almağa
  başlamışdı. İstehsal vasitələrinin bir qrup şəxsin (kapitalistlər) nəzarəti altında olması, istehsal
  mərhələsində əməyin və dolayısı ilə işçi sinifinin istismar edilməsi, sosial siniflər arasında
  məsafənin hər keçən gün daha da şiddətli forma alması, liberalizmə meta-ideologiya kimi marksist
  sosializmin təşəkkül tapmasına səbəb oldu. Marksist nəzəriyyə kapitalist sistemdə ən böyük nöqsan
  kimi "istehsal vasitələri üzərində nəzarətin, istehsala birbaşa qatqısı olmayan sərmayədarların əlində
  olmasını" göstərir. Marksist düşüncəyə görə kapitalist quruluşda dövlətin əsas funksiyası, sərvəti
  əlində cəmləşdirən varlı təbəqənin mənfəətinin qorunması istiqamətindədir. Eyni zamanda
  marksistlər dövlətin bir qrup oliqarx tərəfindən idarə edildiyinə, millətlərin varlığına yox, yalnız iki
  sinifin-burjuaziya və proletariatın mövcudluğuna, mübarizənin daim bu iki sinif arasında getməsinə
  inanırlar. Marksist düşüncənin sinifsiz bir toplum xəyalı, son mərhələsində yəni, kommunizmin ən
  yüksək səviyyəsində dövlətlərin, sərhədlərin yox olması ilə tamamlanmalıdır.
  Bax, belə bir tarixi şəraitdə-XIX əsrin ikinci yarısında Avropada yeni bir ideologiya-korporatizm
  meydana çıxdı. Aydındır ki, korporatistlər, liberalist və marksist düşüncəyə əks mövqedə idilər. Ancaq
  onlar eyni zamanda hər iki siyasi ideologiyanın yararlı müddəalarını özlərinə örnək
  götürürdülər. Korporatist düşüncə həm liberalizmin fərdiyyətçiliyini, həm də sosial siniflərin
  mövcudluğunu, sinfi ziddiyyətləri (toqquşmanı) rədd edir. Korporatizm toplumun rifahını və "milli
  mənafeyi" ən üst formada təmin etməyi özünə əsas vəzifə edən ideologiyadır. Korporatist
  ideoloqların təbirincə, məsləki-tənasüdə (gildiya) əsaslanan bu ideologiya dövlət- işverən- işçi
  üçbucağı əsasında cəmiyyətin bütün təbəqələrinin mənafeyini qorumaq iqtidarındadır. Azad bazarı
  -kapitalist sistemini qəbul edən korporatist düşüncə, digər tərəfdən sosial dövlət (irəlidə bu mövzuya
  geniş toxunacayıq) anlayışı ilə kapitalizmin yaratdığı qeyri-bərabər cəmiyyətdə işçi sinifinin
  kapitalistlər tərəfindən əzilməsinin, istismar edilməsinin qarşısın alır. Korporatizm cəmiyyətdəki bu
  tarazlığı qorumaq üçün, həmçinin dövlət-fərd arasında əlaqəni təmin etmək üçün yuxarıda qeyd
  etdiyimiz gildiya sistemindən istifadə edir. O da qeyd edilməlidir ki, korporatizm, işçinin sosial
  mövqeyi qarşılığında alacağı ödənişin tamamən bazar mexanizmalarının ixtiyarına keçməsinə
  müxalif mövqedədir. Korporatizm adekvat, mütənasib ödəniş (işçinin gördüyü işə uyğun) sisteminə
  əsaslanır.
  Hər ideologiyanın bir "fikir atası" olduğu kimi korporatist düşüncənin də bir "fikir atası" var. Bu
  "fikir atası" məhşur fransız sosioloqu Emil Durkhaymdır. Liberalizmdə Adam Smith, Con
  Lokk, marksizmdə Karl marks hansı mövqeyə malikdirsə, korporatizmdə də Emil Durkhaym həmən
  mövqeyə malikdir. Durkhaym 1893-cü ildə nəşr etdirdiyi "De la division du travail sociale" və 1890-
  1900 illər ərzində keçdiyi dərslər, mühazirələr əsasında 1950-ci ildə məqalələrdən ibarət "Leçons de
  sociologie" adlı əsərlərində cəmiyyətin mövcud problemlərinə toxunmuş və bu problemlərə gətirilə
  biləcək yeganə həllin yalnız gildiyalar vasitəsilə aradan qaldırıla bilməsinə dair düşüncələrini tez-tez
  dilə gətirmişdir.

  KORPORATİZM


  Durkhaym öz əsərində yazırdı : "Fərdlər bir orqanizmadakı orqanlar kimidir. Çünki, nə fərdlər
  olmadan toplum, nə də toplum olmadan fərdlər mövcud ola bilər. Orqanlar vücut daxilində birlik
  yaradıb, necə qüsursuz bir şəkildə çalışırsa, toplum da eyni formada-vahid şəkildə hərəkət
  edib, həmrəylik yaratmalıdır."
  Durkhaym, İctimai əmək bölgülərindən bu yana cəmiyyətdə gedən
  parçalanmaların, təbəqələşmələrin qarşısın alacaq yeganə güc kimi gildiyaları görürdü. Onun
  fikrincə, əmək bölgüləri əsnasında ayrı-ayrı düşmüş fərdləri bir araya gətirməyin ən optimal yolu
  məslək qruplarıdır.
  Durkhaym, öz araşdırmalarında peşə əxlaqına xüsusi yer ayırmışdır. O, yazılarında hər fərdin
  olduğu, işlədiyi yerin şərtlərinə görə bir əxlaqa sahib olacağından bəhs edir. Tarixə nəzər
  yetirsək, qədim yunan toplumlarında da gərək ailədə, gərəksə də cəmiyyətdə kişi, qadın, bəy, kölə, zabit
  və başqa şəxslər üçün əvvəlcədən müəyyən edilmiş, qəlibləşmiş vəzifələr olduğunu görərik. Eyni
  zamanda, Aristotelin "Politika" adlı əsərində də ailə daxilindəki fərdlərin əmək bölgüsünə söykənən
  vəzifələrindən bəhs edilir. Düşünürəm ki, Durkhaymın məslək əxlaqını bu dərəcə ciddi bir şəkildə
  araşdırması, ona bu qədər dəyər verməsi dönəmin kapitalist və sənayeləşmiş quruluşu daxilində iş
  şərtlərinin həddən ziyadə ağır olmasından qaynaqlanır. Şübhəsiz ki, insanların günlərinin böyük bir
  hissəsini işdə keçirməsi, işçi hüquqlarının kobud pozuntuları və bu qəbildən olan onlarla problemlər
  Durkhaymın diqqətindən qaçmamışdı.
  Durkhaym gildiyaların zəruriliyi haqda: "Mənə gildiyalara üzvlüyün məcburi olması, yoxsa
  könüllüyə bağlı olması məqsədəuyğundur? formasında tez-tez suallar ünvanlanır. Bu sual mənə çox
  mənasız gəlir. Zatən, korporativ sistem qurulduğu zaman, bunun xaricində tək başına qalmaq fərd
  üçün o qədər çətinlik, problem yaradacaq ki, heç bir məcburiyyətə ehtiyac olmadan, özü bu quruluşa
  bağlanacağdır. Kollektiv qüvvət hər kəsi öz ağuşuna alar və onun xaricində qalan heç bir şey
  varlığını qoruya bilməz" deyə, qeyd edirdi.
  Korporatizm üçün müzakirə mövzularından biri də özəl mülkiyətə sahiblik və ondan istifadə ilə
  əlaqədardır. Həm liberal, həm də sosialist düşüncələrlə tərs mövqeyə malik olan korporatizmin, özəl
  mülkiyyətə dair özünəməxsus yanaşma tərzi var. Korporarizmdə mülkiyyətə sahiblənmək hər kəsin
  doğuşdan gələn təbii hüququdur. Korporatizm özəl mülkiyəti dövlətin,cəmiyyətin mənfəətinə zərər
  vermədiyi müddətə qədər dəstəkləməkdədir. Korporatizm üçün əsas olan toplumun və dolayısı ilə
  dövlətin mənafeyidir. Buna görə də korporatist cəmiyyətlərdə fərdi ehtiraslardan əvvəl, cəmiyyətin
  və dövlətin maraq və mənafeləri gəlir.
  Korporatizm özü-özlüyündə 2 yerə ayrılır: Solidarist və faşist korporatizm. Bu ayrılmanın nəyə
  görə, hansı səbəblərdən baş verdiyini,korporatizmin tətbiqatda necə təzahür etməsini öyrənmək
  üçün, gəlin, korporatizmin bu 2 modeli ilə daha yaxından tanış olub, onlar arasındakı fərqlilikləri
  müəyyən edək:

  SOLİDARİST KORPORATİZM

  Solidarizm sözü ingilis sözü olan "solidarity" sözündən törəyib, həmrəylik mənasını ifadə
  edir. Korporatizmin iki modelindən biri olan solidarizmdə, milli maraq və mənafelərin qorunması ən
  ümdə prinsipdir. Hər hansı qrupun, yaxud şəxsin mənfəəti heç bir halda milli maraqlarla müqayisə
  edilə bilməz. Solidarizm, toplumu, bir-birinə bağlı parçalardan əmələ gələn bir bütün kimi xarakterizə
  edir. Bu anlayışa görə parçalar (fərdlər) ahəng və birlik çərçivəsində hərəkət edib, vahidlik
  (yəni, toplumu) əmələ gətirməlidir. Bu vahidliyin işləmə mexanizması isə yuxarıda uzun-uzadı bəhs
  etdiyimiz, korporatizmin əsas ünsürü olan gildiya sisteminə (məsləki-tənasüdə) əsaslanır. Solidarizm
  iqtisadiyyata dövlət müdaxiləsini müdafiə edir ki, bu da bazarın hər hansı şəxsin və ya qrupun əlinə
  keçməsinin qarşısını alır. Kapitalist bazarda yaranan inhisar, oliqopoliya,o liqarxiya kimi mənfi
  məfhumlara solidarist sistemdə nadir hallarda rastlanır. Bununla yanaşı, solidarizm azad
  ticarətə, mülkiyyət toxunulmazlığına, özəl təşəbbüsə imkan verir və hər bir şəxsin müstəqil
  fəaliyyətinə şərait yaradır. Solidarizmdə cəmiyyət sosial siniflərə görə yox, yalnız məsləklərə görə
  qruplaşdırılır.
  Bu ideologiya dinlərə qarşı tolerantdır. İnsanların dini inanclarına hörmətlə yanaşır. Amma, dinin
  siyasətə qarışmasına qəti əleyhdardır. Qısaca desək, solidarist dövlətlər sekulyardır. Solidarist
  dövlətlərdə söz azadlığı, insan haqları yüksək dəyərə malikdir. Solidarizmdə dövlət hamıya-(dövlət
  xadimi, zəngin, kasıb və s.) eyni cür sosial xidmətlər (pulsuz təhsil, pulsuz səhiyyə, işsizlərə dəstək və
  s.) göstərməyə borcludur. Qısaca desək, solidarizm hər cürə ədalətli rəqabətə və seçkili idarəetməyə
  əsaslanan demokratik Milli hökümət yaratmağı qarşısına məqsəd qoyan ideologiyadır.
  Bir nüansı da əlavə edək ki, solidarizmin tətbiq olunduğu ölkələrdə xarici investorların, şirkətlərin
  səlahiyyətləri kapitalist ölkələrlə müqayisədə aşağı həddə olur. Bundan başqa, ölkənin digər
  ölkələrdən borc alması məqbul hesab edilmir. Bütün bunlar dövlətin xarici qüvvələrdən asılı hala
  düşməsini önləmək üçündür.
  Qeyd: Solidarizmin əsas prinsipləri yuxarıda dəfələrlə adını çəkdiyimiz sosiologiya elminin
  banilərindən biri Emil Durkhaym və görkəmli alman iqtisadçısı Fridrix Listin nəzəriyyələrinə
  söykənir.

  Solidarizm Fransada:


  KORPORATİZM  XIX əsrin 60-70-ci illəri Fransa, fransız millətçiləri üçün olduqca çətin tarixi dövr idi. Dövrün
  millətçiləri həm Prussiya ilə, həm də daxildə diktatur rejim ilə mübarizə aparmaq məcburiyyətində
  idilər. Qeyd edilməlidir ki, bəhs etdiyimiz dövrə qədər Fransada tam demokratik dövlət
  qurulmamış, əksinə, monarxist-diktatura tipli idarəetmə üsulu hakim olmuşdur. Bu cür ənənəvi
  idarəetmə üsulu 1870-ci ildə xalqın israrlı təkidilə yerini birdəfəlik modern Cümhuriyyətçiliyə
  təhvil verir. Belə ki, həmən il II Fransa imperatorluğunun Almanlara məğlub olmasından hiddətlənən
  xalq imperatorluğu devirir. İnqilaba əvvəldən başçılıq edən milli qüvvələr bu məqamda Adolf
  Tayrs'ın başçılığı altında hakimiyyətə gəlirlər. Beləliklə, 1870-ci ildə Fransada milli dövlət-III
  Respublika qurulur. Yeni hökumət dövləti qısa zaman ərzində
  demokratiyaya, sekulyarizmə, Cümhuriyyət dəyərlərinə bağlı modern bir dövlətə çevirdi. Milli dövlət
  1875-dən 1907-ci ilə qədər xalqın "sosial-siyasi" sifarişlərini nəzərə alaraq:
  - Azad mətbuat və sərbəst toplaşma
  - Ödənişsiz və məcburi təhsil
  - Təşkilat (partiya) yaratma azadlığı
  - Sekulyarizm və s.
  haqda qanunlar qəbul etdi.

  Göründüyü kimi, III Respublika qısa zaman ərzində siyasi sferada kifayət qədər uğurlu reformalar
  həyata keçirməyə nail olmuşdur. Yalnız, bu reformlar bütünlüklə, xalqın narazıçılığını, problemlərini
  həll etdi deyə bilmərik. Çünki XIX əsrin sonlarına doğru kapitalizm ölkə iqtisadiyyatında
  durğunluq- işsizlik, inflyasiya, ÜDM-in azalaması kimi makroiqtisadi problemlər və sosial-sinfi
  ziddiyyətlər, təbəqələşmələr əmələ gətirmişdi. Bu səbəbdən dolayı yavaş-yavaş xalqın etiraz səsləri
  ucalırdı. Bu zaman dövrün siyasibiliciləri, iqtisadçıları belə qənaətə gəlmişdilər ki, nə liberalizm, nə
  də sosializm təklikdə bu böhranlı vəziyyətdən çıxış yolu ola bilməz. Eyni zamanda, istər
  liberalizmin, istərsə də marksizmin milli dövlət üçün məsləhətuyğun seçim olmadığını nəzərə alan
  Leon Burcis, Alfred Fuyil kimi dövrün güclü ideoloqları Radikal partiyanın rəhbərliyində
  hakimiyyətə gəldikdən sonra, Solidarizmi Fransa Cümhuriyyətinin rəsmi ideologiyası elan
  etdilər. Leon Burcisin müəllifi olduğu "Solidarizm" kitabı 1896-cı ildə bu partiyanın iqtisadi
  konsepsiyasına çevrildi. Bu dövrdən sonra Fransa iqtisadi cəhətdən xeyli inkişaf etmiş-xarici
  borcları qapatmış, ölkə sənayesi genişlənmiş, ÜMM, ÜDM yüksələn xəttlə artmış, işsizlik sürətlə
  azalmışdır. Təsadüfi deyil ki, Fransa tarixində ən az işsizlik məhz III Respublikanın dövründə olub.

  Solidarizm Türkiyədə:


  KORPORATİZM  Solidarizmin Türkiyəyə ayaq açması, Türkiyədə populyarlaşması böyük Türkçü ideoloq Ziya
  Gökalpın adı ilə bağlıdır. Emil Durkhaymın fikirlərindən ilham alan Ziya Gökalp "Türkçülüyün
  əsasları" kitabında və bir çox məqalələrində solidarizmə aid dəyərli fikirlər səsləndirmişdir. Ziya bəy
  solidarizm haqda yazırdı:
  "Türklər azadlıqlarını sevdikləri üçün, kommunist ola bilməzlər, fəqət, sosial bərabərliyi
  sevdiklərindən dolayı, fərdçi də qala bilməzlər. Zənnimcə, Türk kültürünə ən uyğun olan sistem
  solidarizmdir.
  Şəxsi mülkiyyəti ləğv etmək doğru deyil. Ancaq,sosial həmrəyliyə zərər verən şəxsi mülkiyyətlər
  varsa, bunların fəaliyyəti yasaqlanmalıdır. Bundan başqa, sadəcə şəxsi mülkiyyət olması
  gərəkməz. Şəxsi mülkiyyət kimi, ictimai mülkiyyət də olmalıdır. Toplumun bir fədakarlığı və ya
  zəhməti nəticəsində meydana gələn və fərdlərin heç bir əməyindən törəməyən artıq var-dövlət
  ümumi topluma-millətə aiddir".
  Erkən Cümhuriyyətin əsas siyasi fiqurlarından olan Ziya Gökalp hələ tənzimat dönəmindən qatı
  solidarist fikirləri ilə dövrün bir çox aydınlarını ətrafına toplaya bilmişdi. Ancaq, Ziya bəyin
  solidarist düşüncələri liberal camiadan iqtisadçı Cavid bəy və ətrafındakılar tərəfindən
  bəyənilməmiş, onlar ölkə iqtisadiyyatına liberal siyasətin tətbiqatını zəruri
  görmüşlər. Beləliklə, ölkədə bir-birini əks cəbhədə yer alan 2 qrup: Ziya Gökalpın başçılığında
  solidarist və Cavid bəyin başçılığında liberalist qrupu yaranmışdı...
  Xeyli çək-çevirdən sonra bu mübarizə solidaristlərin lehinə bitdi. Eyni zamanda Atatürkün də
  Türkiyə üçün solidarizmi uyğun sosial-iqtisadi sistem görməsini vurğulmaq lazımdır. Hər
  halda, "Cismimin atası Ali Rıza əfəndi, hislərimin atası Namiq Kamal, fikirlərimin atası Ziya
  Gökalpdır"-deyən, Atatürkün Z.Gökalpın solidarizmini seçməsində təəccüblü bir şey yoxdur.

  Qeyd: Mənbələrə əsasən, Atatürk şəxsən özü solidarizmə aid xeyli kitab oxuyub. Onun oxuduğu
  kitablar arasında görkəmli fransız solidaristi A.Fulisin də kitabı var idi. Atatürk bu kitabda özünə
  lazımi qeydlər etmiş, kitaba dərkənar yazmışdır.

  Hesab edirəm ki, Ziya Gökalpın və Atatürkün Türkiyə üçün sosial-iqtisadi sistem kimi solidarizmi
  seçməsi altdakı səbəblərdən qaynaqlanmışdır:

  1) Osmanlı imperiyasının uzun əsrlərdən bəri yürütdüyü iqtisadi siyasətin ölkə sənayesini
  çökdürməsi, ölkənin kapitalistlərin müstəmləkəsinə çevirməsi;

  2) Cəmiyyətdə yüksək təbəqələşmənin mövcudluğu, bəzi yerlərdə faktiki hökm sürən bəy-nökər
  münasibətləri;

  3) Ölkənin Qərbdə gedən sürətli reformlardan çox geri qalması: demokratiya, insan hüquqları kimi
  məfhumların Türk cəmiyyətindən uzaq düşməsi;

  4) Dövlətin vətəndaşların ən xırda sosial təminatlarını belə, yerinə yetirməməsi-təhsilin, səhiyyənin
  yox səviyyəsində olması.

  Təbii ki, bu sadaladığımız səbəblər problemlərin sadəcə bir qismi idi. Yeni hökumətin vəzifəsi ən
  qısa zamanda bu problemlərin öhdəsindən gəlmək, ölkəni bu bataqlıqdan xilas etmək idi. Bunun
  üçündə bir ideologiyaya, sosial-iqtisadi sistemə ehtiyac vardı. Elə bir ideologiya, sistemə ki, həm
  Cümhuriyyətçilik prinsiplərini təmin etmək olsun, həm də iqtisadiyyatı imperialistlərdən
  təmizləmək, qısa zamanda milli iqtisadiyyatı dirçəltmək, sosial problemləri həll etmək mümkün
  olsun. Belə ideal sistemdə şübhəsiz, dövrün ziyalılarının mütləq əksəriyyətinin dəstəklədiyi
  solidarizm idi.
  Solidarizm Türkiyə cəmiyyətində,aydınların arasında o qədər böyük nüfuz qazanmışdı ki, 1931-ci
  ildə hakim Cümhuriyyət Xalq Partiyasının proqramına, 1937-ci ildə isə ölkə konstitusiyası salındı.
  Nəticədə, solidarizmin sayəsində Atatürk hökuməti xalqa həm Cümhuriyyət bəxş etdi, həm də
  sosial-iqtisadi sahədə misli görülməmiş reformlar həyata keçirdi.
  Tez bir zamanda Türkiyə demokratik, sekulyar, seçkili idarəetməyə malik dövlətə çevrildi. Dövlətin
  vətəndaşlara borclu olduğu təhsil, səhiyyə kimi vacib sosial xidmətlər təmin edildi. Ölkədə hökm
  sürən işsizlik problemi müəyyən dərəcədə həll edildi. Hərbi sənayedə, ordu quruculuğunda xeyli
  irəlləyişlər əldə oldundu.
  İqtisadiyyta gəlincə, Atatürk dönəmi Türkiyə iqtisadiyyatı 0-dan qurulurdu. Çökmüş sənaye,xarici
  borclar, boş büdcə və daha nələr-nələr problemlər... Buna baxmayaraq, belə çətin şəraitdə qazanılan
  uğurlara möcüzə, desək, yalan olmazdı:
  Yeni hökumət az zaman ərzində Osmanlının hüquqi varisi kimi imperiyanın bütün xarici borclarını
  bağladı; Gömrük və vergi rüsumlarına əlavə və düzəlişlər edib, xeyli endirdi; Ölkə boyu yüzlərlə
  bank, o cümlədən, Mərkəzi bank fəaliyyətə başladı; Dövr üçün müqayisədə güclü milli valyuta
  dövriyyəyə buraxıldı; İqtisadi sahədə milliləşdirmə prosesi başladı və xarici vətəndaşlara malik olan
  əksər şirkətlər, zavodlar, banklar və s. dövlətin kontroluna keçdi; Ölkə sənayesi yüksək inkişaf
  etdi. Artıq Türkiyənin bir çox sənaye məhsulları, nəinki, öz daxili tələbatını ödəyir, hətta başqa
  ölkələrə ixrac olunurdu.
  Yekunda Atatürk dönəmində Türkiyə iqtisadiyyatı Türkiyə tarixində indiyədək qırıla bilməyən
  rekorda imza atdı. 1923-1938-ci illər ərzində Atatürk öndərliyində birinci hökumət nə az, nə çox düz
  8% iqtisadi artıma nail olmuşdur. Müqayisə üçün aşağıda dövrlərlə Türkiyə Cümhuriyyətində qeydə
  alınan iqtisadi artımları nəzərinizə çatdırıram:

  1923-1938 illərində 8%
  1939-1950 illərində 1%
  1950-1990 illərində 5%
  1990-2002 illərində 2%
  2002-2017 illərində 4,3%


  Solidarizm Azərbaycanda:


  KORPORATİZM


  Düzdür, indiyədək ölkəmizdə solidarizm heç vaxt dövlət səviyyəsində tətbiqata
  keçməyib. Ancaq, ölkəmizdə solidarist fikir axınının kifayət qədər görkəmli nümayəndələri
  olub. Onlardan ən tanınmışı Müsavat partiyasının və AXC-nin başqanı, yazıçı və ictimai-siyasi
  xadim, milli ideoloq M.Ə.Rəsulzadədir. Onun ümumi sosial-iqtisadi düşüncələri arasında solidarizm
  (həmrəylik) prinsipləri hər zaman başlıca yer tutub. Bu həmrəylik düşüncəsi daha sonralar
  Rəsulzadə tərəfindən təkmilləşdirilmiş və milli təsanüdçülük adı almışdır. Gəlin, M.Ə.Rəsulzadənin
  solidarist korporatizm haqda düşüncələrinin az bir qisminə nəzər yetirək:

  Məhəmməd Əmin Rəsulzadə “Kooperativ cəmiyyəti” məqaləsində yazırdı:
  “Kooperasiya deyilən söz insanların bir-birinə kömək edərək birlikdə gördükləri işə deyilir. İş ancaq
  insanların kooperativləşmə, yaxud birlikdə işlədiklərinə görə mənfəətli olub, xeyir verir. Bir çox
  insanların bir yerdə məhəbbətlə gördükləri iş, ayrı-ayrı insanların mənfəətdə hissəsini, payını
  artırmaqla bərabər, zəhmətlərini də azaldır”.
  Bundan başqa o, qeyd edirdi ki: "Camaat 5-10 manat dəstək verməklə yekunlaşmayaraq,ehtiyacları
  olan məhsulları kooperativlərdən alsınlar". Beləliklə, öz varlığını qoruyub saxlaya bilən
  kooperativlər bahalıq və qıtlıq vaxtında əhaliyə ucuz qiymətə məhsul sataraq, onları inhisarçıların
  əlindən qurtarmalı idi.

  "Solidarizm, sosial dəyərlərlə milli dəyərləri birləşdirən sistemdir"-deyən, Məhəmməd Əmin bəy
  “Milli mübarizədə sosial şüarlar” məqaləsində yazırdı:
  “… sinifləri vuruşdurmağa deyil, barışdırmağa çağıran təsanüdçü (solidarist) sosial sistemdən gələn
  şüarlar ayırmaz, toplayar və bu süuətlə də milli istiqlal anlamı ilə təzad deyil, tam bir ahəng təşkil
  edərlər!..
  Bu özü-özünə təsanüdlü və məsud bir varlıq təsəvvür etdiyimiz ahəngdar milli cəmiyyətin həm
  davamı, həm də istiqlalının təmini üçün zəruri və daimi bir qayədir!"
  Məhəmməd Əmin Rəsulzadə milli dövlətlər üçün yalnız solidarizmi məqbul sayırdı. O, bununla
  bağlı “Milli təsanüd” məqaləsində yazırdı:

  “… Madam ki, milliyyətçiyik deyirik; madam ki, milli dövlət istiqlalını müdafiə edirik, o halda
  bizim üçün nə kosmopolit liberalizmə, nə də kommunizmə yönəlmə caiz deyildir. Bizcə, müdafiə
  ediləcək yeganə sosial-iqtisadi sistem milli təsanüd sistemidir”.

  Fikrimcə, bu üç məqalədən çıxarış verdiyim hissələr Rəsulzadənin solidarist korporatizmə nə
  dərəcədə böyük əhəmiyyət verdiyini sübuta yetirir. Müsavat partiyasının 1936-cı ildə keçirilən II
  qurultayında solidarist korporatizmin partiya nizamnəməsinə salınması dövrün aydınlarının və
  həmçinin, partiya funksionerlərinin də Rəsulzadə ilə eyni düşüncədə olduğunu söyləməyə dəlalət
  edir.
  Əbülfəz Elçibəyin rəhbərliyindəki AXC-Müsavat hakimiyyətinə gəlincə, təəssüflər olsun ki, bu milli
  hökumətin hakimiyyət dönəmi cəmisi 1 il olduğu üçün onun iqtisadi siyasəti barədə konkret fikir
  söyləyə bilmirik. Ancaq, biz Ə.Elçibəy hökumətinin yürütdüyü iqtisadi politikada, qəbul etdiyi sosial-iqtisadi
  qanunlarda solidarizmin müəyyən çalarlarına rast gələ bilərik.

  FAŞİST KORPORATİZM


  KORPORATİZM  Faşizm, bir milləti (ya da irqi) digər bütün millətlərdən üstün tutan radikal millətçi
  ideologiyadır. Faşizm anti-liberal, anti-demokratik, anti-kommunist olub, totalitar idarəetməyə
  əsaslanan qatı etatist və militarist ideologiyadır. İlk dəfə İtaliyada-Benito Mussolininin hakimiyyətə
  gəlməsi ilə tətbiqata keçib. Faşizmin əsas müddəaları 1921-ci ildə "Faşizmin Doktrini" adı altında
  Giovanni Gentile tərəfindən hazırlanmışdır. Faşizmdən sonra bu radikal milliyyətçi yönətim
  sistemini örnək alan çoxlu axınlar ortaya çıxmışdır. Eynən Adolf Hitlerin irqçi ideologiyası- nasional
  sosializm və zamanla dünyanın 30-dan çox ölkəsində fərqli adlarla tətbiq olunan digər faşist
  modellər kimi!
  Bəli, İtalyada iqtidarı ələ keçirən faşist partiyası və onun yönətim forması bir çox dünya (əsasən
  Avropa) ölkələrini də təsiri altına almışdır. Ortaya çıxan fərqli axınlar Mussolininin faşizmini model
  götürmüş və bu model digər faşist hərəkatların formalaşmasına yardımçı olmuşdur.
  Faşizmin məqsədi bir toplumu birlik-bərabərlik, milli dəyərlər, vətən-bayraq-dövlət triosu, xalqçılıq
  və dövlətçilik kimi anlayışların altında bütövləşdirməkdir. Faşistlər üçün mənsub olduqları
  millət, dövlət və onlara rəhbərlik edən lider müqəddəsdir.

  Faşist rejimlərin əsas xarakterik xüsusiyyətləri aşağıdakılardır:

  1) Faşizm anti-demokratikdir. Ancaq buna rəğmən, sekulyarizmdən yanadır. Yəni, kommunizmdəki
  kimi din təyziq altında olmur. Əksinə olaraq, dini inanclara qarşı böyük hörmət və azadlıq var.

  2) Faşist dövlətlər üçün birmənalı olaraq təkpartiyalılıq hakimdir. Başqa partiyaların, təşkilatların
  fəaliyyəti iqtidar tərəfindən yasaqlanır. Mətbuat senzura altına alınır. Dövlət və siyasi rejim haqda
  tənqidlər qəbul edilməzdir.

  3) Faşist cəmiyyətlərdə plüralizm arzu olunan deyil. Fərqli düşüncə sahiblərinə dövlət tərəfindən
  daima bir basqı, təyziq müşahidə olunur.

  4) Cinayətkarlar və əsirlər ən ağır formada (işgəncələr, edamlar və s.) cəzalandırılır.

  5) Faşist dövlətlər militarist quruluşdan dolayı orduya və onun sənayesinə böyük əhəmiyyət verir.

  6) Bu cür dövlətlər irredansistdir. Yəni, özləri ilə dil və etnik cəhətdən bağı olan xalq və onların
  yaşadığı ərazilər üzərində varislik iddiası -bu xalqın yaşadığı torpaqları öz sərhədlərinə qatmağı
  hədəfləyirlər... və s. və i.

  Faşizmin sosial-iqtisadi sistemi korporatizmə əsaslanır.


  KORPORATİZM  B.Mussolininin məşhur: "Faşist dövlət korporatistdir" deyimi, sanki, faşist dövlətlər üçün yalnız
  korporatizmin hakim ideologiya olmasını hökm qılıb. İndiyədək mövcud olmuş bütün faşist rejimlər
  korporatist ideologiyaya xidmət edib.
  Bir rejimin faşist korporatist adlandırıla bilməsi üçün o rejimin ideologiyasının millətçilik olması və
  millətin mənafeyini hər şeydən üstün tutması gərəkir. Eyni zamanda, faşist dövlət sadəcə, varlıların və
  ya kasıbların deyil, millətin bütün təbəqələrinin rifahını təmin etməyi qarşısına məqsəd
  qoymalıdır. Bu məqsədə çatmaq üçünsə iqtisadiyyata sərt bir dövlət nəzarəti tətbiq etmək, işçi
  məvaciblərinin, hüquqlarının lazımi səviyyədə olmasını təmin etmək, bahalılığın və inhisarın önünə
  keçmək üçün qiymət nəzarəti uyğulamaq kimi tədbirlər görmək faşizmin iqtisadi
  siyasətlərindəndir. Faşizm, bütün gücüylə siniflər arasındakı ziddiyyətləri aradan qaldırmağa
  çalışır. Dövlət bu əsnada- siniflər arası bərabərlik yaratmaq üçün korporativ sindikatlar qurur və işçi
  ilə iş sahibi arasında toqquşan məsələlər kompromis yolu ilə həll edilir. Cəmiyyətdəki yoxsul və orta
  sinifin ehtiyacları dövlət tərəfindən qarşılanır. Məsələn, Almanyada qəbul edilən torpaq haqqında
  qanunla kəndlilərin torpaqlarının ipoteka yoluyla əllərindən alınmasının qarşısı alınmış və
  kapitalistlərin kəndliləri istismar etməsi əngəllənmişdir.
  Faşist korporatizmdə kapital sahiblərinin mülkiyyət üzərində ağalıq etməsi
  məhdudlaşdırılaraq, əksər öhdəliklər dövlət nəzarətinə verilir. Bu sistemdə ölkənin əmək qüvvəsi
  olan işçilərlə kapitalı əlində cəmləşdirən iş sahiblərinin həmrəyliyi təmin edilir. Faşist sistemdə
  dövlət hər şeydən üstün olduğu üçün kapitalı əlində cəmləşdirən varlı iş adamları Faşist Partiyası
  mənsublarına söz keçirə bilmir, beləliklə, kapitalistlərin liberalizmdə geninə-boyuna olan ixtiyarları
  bu sistemdə lazımi dərəcədə məhdudlaşdırılır. Bu sistemdə kapitalistlərdən qazanclarının nisbətinə
  uyğun vergi alınır ki, bu da xalqın mənafeyinə uyğun istifadə edilir. Faşist dövlətlər daxili
  tələbatlarını öz hesablarına ödəməyi özlərinə prioritet edirlər. Bu ölkələrdə emaledici, hasiledici
  sənaye güclü olmalı, idxalat minimumlaşdırılmalıdır. Başqa millətlərə mənsub şəxslərin ölkəyə
  investisiya qoyuluşu, xarici şirkətlərin ölkədəki fəaliyyəti daim dövlət nəzarətində olmalıdır. Faşist
  dövlətlər qurulanadək ölkədə mövcud olan iri müəssisələr, şirkətlər əksər hallarda ya
  milliləşdirilir, ya da onlar üzərinə ağır şərtlər qoyulur. Bütün bunlar iqtisadiyyatının və ona bağlı
  olaraq siyasi müstəqilliyin hər hansı qüvvələrin asılılığına düşməsini önləmək və ölkə iqtisadiyyatı
  üzərində rahat ağalıq etmək üçündür.
  Korporatist iqtisadiyyat sayəsində İtalya xalqı rifaha qovuşmuş və siniflər arasındakı problemlər
  aradan qalxmışdır. Çünki, faşist yönətim hər hansı bir sinifi deyil, ölkənin mənafeyini düşünən
  iqtisadi siyasət tətbiq edirdi. İtaliyada faşizmin hakimiyyətdə olduğu müddətdə işsizlik xeyli
  azalmış, milli gəlir yüksəlmişdir.

  Qeyd: Faşizmin iqtisadi siyasəti daha çox orta təbəqə tərəfindən dəstəklənmişdir.
  1933-cü ildən etibarən Almaniyaya rəhbərlik edən Nasional Sosialist partiyası (NSDAP) da
  İtalyadakı sistemə oxşar dövlətçi sistemə malik olmuşdur. Hitler Almaniyasında da tək partiya olan
  NSDAP-yə bağlı qurumlar (Alman Əmək Cəbhəsi) yaradılaraq, Alman işçisinin hüquqları müdafiə
  edilmişdir. Bundan əlavə, xüsusi məhkəmələr yaradılmışdır ki, bu da işçilərlə iş sahibləri arasında
  yaranan mübahisələrə, problemlərə aydınlıq gətirmək məqsədi daşıyırdı.
  Ölkədə hakim qüvvəyə çevrildiyi gündən Nasional sosialistlər, Yəhudi və digər millətlərin
  kapitalistlərinə, biznesmenlərinə qarşı sərt mövqe sərgiləyərək, həm Alman işçilərin hüquqlarını
  qorumağa çalışmış, həm də Alman kapital sahiblərini onlara qarşı güclü dirəniş göstərməyə
  ruhlandırmışdır. Ölkədə başladılan radikal milliləşdirmə prosesi çərçivəsində bir çox xarici
  kapitalistin (Yəhudilərin isə tamamilə) iqtisadi fəaliyyəti yasaqlanmış, mülkləri, şirkətləri əllərindən
  alınmış və dövlətin nəzarətinə keçmişdir. Dövlət, bir çox hallarda, bu şirkətləri yerli
  biznesmenlərin, partiya üzvlərinin idarəetməsinə verirdi. Alman İşçi Partiyası hakimiyyətə
  gəlməmişdən əvvəl ölkədə 50%-dən yuxarı olan inflyasiya (bu hiperinflyasiya adlanır) xeyli
  azalmış, 15 %-dən yuxarı olan işsizlik isə 0 %-ə qədər enmişdir.
  Hitlerin hakimiyyəti dönəmində Almaniyanın hərbi sənayesi analoqsuz inkişafa nail
  olmuşdur. Dönəmin Almaniyası yeni növ silahların istehsalı ilə dünya hərb sənayesi tarixinə bir çox
  yeniliklərə, ilklərə imza atmışdır. Hal-hazırda dünyanın ən məşhur avtomobil şirkətlərindən olan
  "Volkswagen" şirkəti də məhz III Reyx dönəmində fəaliyyətə başlamışdır.
  Beləliklə, 1922-ci ildə korporatizmin yeni və radikalçı modelinin İtaliyada tətbiqata keçməsi bizə
  korporatizmi: solidarist və faşist korporatizm adı ilə 2 yerə ayırmaq üçün əsas verdi. Bu ayırma ona
  görə baş verdi ki, korporatizm tətbiqata keçdiyi ayrı-ayrı ölkələrdə müxtəlif formalarda təzahür
  etmişdi. Əgər, Fransa və Türkiyədəki korporatizm mədəni millətçiliyə, demokratiyaya, hər kəsin
  iqtisadi və siyasi azadlığına əsaslanırdısa, İtaliya və Almaniyadakı korporatizm irqçiliyə
  (yaxud radikal millətçilik), totalitar siyasi idarəetməyə, iqtisadiyyatın tamamilə dövlət nəzarətinə
  keçməsinə əsaslanırdı. Göründüyü kimi, bu ölkələrdə tətbiq olunan korporatizm arasındakı əsas
  fərq, birincinin çağdaş zamana uyumlu siyasi idarəetməyə,ikincinin klassik siyasi idarəetməyə
  əsaslanmasında, o cümlədən, birincinin daha yumşaq və reformist olmasına söykənir.
  Biz, Durkhaymın, o cümlədən, korporatist düşüncə axınının digər görkəmli üzvlərinin düşüncələrində
  korporatizmin millətçilik, xalqçılıqla bərabər tutulduğuna şahidi olsaq da, irqçiliyə dair fikirlərə qəti
  şəkildə rastlamırıq. Durkhaymın fikrincə, dövlətin davamlılığı və gücü üçün fərdlərin məsləkitəsanüdə
  və kollektiv nizama uygun hərəkət etməsi yetərlidir. Durkhaym korporatizmdə dövlətin
  basqıçı və ifrat müdaxiləçi siyasətini yolverməz saydığı halda, faşist korporatizm bütün sferlarda
  "məcburetməyə" əsaslanır.

  KORPORATİZMİN ÇÖKÜŞÜ:

  1940-cı ildə solidarist Fransası dünya hökmranlığı fikrinə düşən Hitlerin işğalı ilə süquta
  uğradı. Beləliklə, bir korporatist dövlət,digər korporatist dövlətin varlığına son qoydu. Bu işğaldan
  sonra Fransada hakimiyyət Hitlerin nəzarətində olan Marşal Filip Petainə tapşırıldı. Və Fransada
  demokratik milli dövləti, avtoritar Vichy rejimi əvəzlədi.
  Türkiyəyə gəlincə, 1938-ci ildə Atatürkün ölümü ilə milli qüvvələr hakimiyyəti itirmiş və bu
  dövrdən İsmət İnönü başçılığındakı Türkiyə liberal iqtisadi siyasət yürütməyə başlamışdır. Qeyd
  edilməlidir ki, liberal iqtisadi siyasətin Türkiyə iqtisadiyyatına tətbiqi ölkə iqtisadiyyatına ciddi
  zərbə vurmuş, iqtisadiyyatda böyük həcmli geriləyişlər baş vermişdir.
  İkinci Dünya müharibəsində Hitlerlə müttəfiq olan Mussolini 1943-cü ildə ölkədə baş verən
  üsyanlara görə kral tərəfindən vəzifəsindən azad edildi. Bundan qəzəblənən Hitler İtaliyanı tutdu və
  Mussolinini kürsüsünə oturtdu. Lakin Mussolini İtaliyası əvvəlki nüfuza və gücə malik deyildi. Artıq
  Mussolini rejimi Hitlerin "kukla rejim" lərindən birinə çevrilmişdi.
  Mussolini 1945-ci ildə ölkədən qaçmaq istəyərkən kommunistlər tərəfindən tutuqlanmış və
  öldürülmüşdür. O, əməllərindən peşman olmamış və ölməmişdən əvvəl özünə bəraət qazandırmaq
  üçün "mən italyan millətinə öz qüdrətini geri qaytarmaq üçün vəzifələndirilmişəm" demişdir. Daha
  sonra sinəsini açaraq onu öldürən şəxsə "sinəmdən vur məni!" söyləyib.
  Bir-birinin ardınca müttəfiqlərini itirən,günü-gündən zəifləyən Hitler Almaniyası 1945-ci ildə
  məğlubiyyətə uğradı. Almaniya ittifaq ölkələr tərəfindən işğal edildi və iki hissəyə bölündü. Bundan
  sonra faşist dövlətlər ard-arda süquta uğramağa başladı. Deyə bilərik ki, Hitler Almaniyasının
  məğlubiyyəti ilə həm faşizm, həm də korporatizm çökdü.

  NEO-KORPORATİZM


  KORPORATİZM  Çağdaş dönəmimizdə bəzi ölkələrdə korporatizmin müəyyən çalarlarına rastlamaq mümkündür. Bu
  baxımdan sosial-demokratiyanın hakim ideologiya olduğu Skandinav ölkələri xüsusilə
  seçilir. Hətta, bu ölkələrdə tətbiq olunan "Skandinav modeli (isveç modeli də deyilir) solidarist
  korporatizmin davamıdır" da, deyə bilərik.
  Sosial-demokratiya bir ideologiya kimi özündə korporatizmin bir xeyli komponentin daşıyır. Sosial-demokratiya,
  solidarist korporatizmdə olduğu kimi özəl mülkiyyəti, azad ticarəti dəstəkləyir, sərvətin
  bir qrup şəxsin əlində toplanmasını, cəmiyyətdə gedən təbəqələşməni və işsizliyi isə maksimum
  şəkildə azaltmağa çalışır. Yüksək iqtisadi inkişaf, aşağı inflyasiya, ÜDM-in həcminin artırılması, tam
  məşğulluq həddinə çatmaq İsveç modelinin əsas hədəfidir. Skandinav modeli sosial-siyasi anlayış
  olaraq, bu ölkələrdəki sosial dövlətin əsasını təşkil edir.
  Sosial dövlət-sosial ədalətin təmin olunduğu, maddi sərvətlərin, istehsal resurslarının qanun
  daxilində hamıya əlçatan olduğu və hər bir vətəndaşın laiqli həyat şəraiti, iqtisadi rifah əldə etməsinə
  təminat verən hüquqi, demokratik, sekulyar, müasir ictimai-siyasi dövlət modelidir. Sosial dövlətlərdə
  təhsil, səhiyyə kimi xidmətlər ödənişsizdir. Dövlət imkanı olmayanlara ya pulsuz evlər verir, ya da
  ipoteka ilə ucuz qiymətə evlər təmin edir. İşsizlər və xəstələr dövlət qayğısı ilə
  əhatələnir. Yəni, dövlətdən yüksək sosial yardım alırlar.
  Sosial dövlətlər bu cür sosial xidmətləri təmin etmək və gəlir bərabərsizliyindən yaranan
  təbəqələşməni balanslaşdırmaq üçün hər kəsdən öz qazancına uyğun vergi (proqressiv vergi
  sistemi) alır. Təsadüfi deyil ki, İsveç Avropa ölkələri içərisində təbəqləşmənin ən az olduğu ölkədir.
  Bu gün demokratiya və rifah indekslərində dünya öncülləri olan Skandinav ölkələri məhz sosial-demokratiyanın
  sayəsində bu zirvəyə çatıb. Skandinav modelinin bu uğurunun əsasında, qısaca
  desək, demokratiya, güclü cəmiyyət,güclü iqtisadiyyat üzərində qurulan güclü dövlət formulu
  dayanır.

  Qeyd: Skandinav ölkələrindəki sosial dövlət modeli, bu gün dünyanın bir çox ölkələrində tətbiq
  olunduğu iddia edilən "sosial dövlət" modelindən böyük ölçüdə fərqlənir.
  Günümüzdə alturist strukturu və individualizmi bir arada saxlaya bilən yeganə model-Skandinav
  modelidir. Fikrimcə, Skandinav modelinin uğur sirri də elə bundadır. Bu modeli digərlərindən
  fərqləndirən, onu bu cür nümunəvi model səviyyəsinə çatdıran, fərdi mənafelərlə ümuminin
  mənafeyini birləşdirməsidir.

  Sakit Mahmudov

  31 mart,20 yanvar,26 fevral .....

  Azərbaycan Türk Tarixi yağı düşmənlərin törətdiyi faciələr və acı gerçəklərlə doludur....

  Millətləri var edən simvollar və dəyərlər. Türk millətinin millətləşmə problemi.

  Hər millətin onu təcəssüm etdirən bir simvolu, predmeti vardır....

  Dövlət anlayışı

  Dövlət anlayışının, mahiyyətinin fəlsəfi müstəvidə analizi...© 2017 Milliyyətçi Hərəkat